Λειτουργία των Εκκλησιαστικών σχολείων για το έτος 2022 - 2023

Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 135, του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 160 και της παρ. 7 του άρθρου 237 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε η αρ. 73157/Θ2/15-6-2022 (Β’ 3014) ΥΑ, την οποία σας επισυνάπτουμε και σύμφωνα με την οποία τα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) αρχίζουν να λειτουργούν από το σχολικό έτος 2023- 2024